: 0
cena: 0 Kč
kontaktní formulář
chci zaslat dotaz

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro přihlašování na semináře pořádané Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Český institut pro akreditaci, o.p.s.., IČO: 25677675, sídlem Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3, zapsaný v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. O 47 (dále jen „ČIA“) pořádá v rámci své doplňkové činnosti kurzy a školení, včetně lektorské činnosti a mimoškolního vzdělávání. Tyto obchodní podmínky upravují postup, na základě kterého je uzavřena Smlouva o účasti (předmětná smlouva), prostřednictvím internetového portálu a stanou se součástí předmětné smlouvy jejím uzavřením.  

Přihlašování na semináře

Přihlašování na semináře ČIA probíhá přes internetový portál (e-shop) na webové adrese http://eshop.cai.cz (dále jen „portál“), v jehož uživatelském prostředí si objednatel vybere konkrétní seminář (včetně místa a času), učiní příslušnou objednávku a řádně ji uhradí. Smlouva o účasti je uzavřená (stává se účinnou) na základě řádné objednávky dnem uhrazení, tak jak je dále uvedeno.

Objednávka Konkrétní objednávka, kterou způsobem výše uvedeným objednatel přihlašuje konkrétní osoby k účasti na tom kterém semináři, kurzu, školení tak, jak je na internetovém portálu uvedeno, musí obsahovat veškeré konkrétní údaje umožňující identifikaci předmětu plnění v souladu s údaji tak, jak jsou uvedeny v portálu. Za správnost a úplnost těchto údajů odpovídá objednatel. Po zadání objednávky v portálu objednatel obdrží potvrzení o zadání objednávky (rezervaci) spolu s údaji potřebnými k provedení platby na jím zadanou e-mailovou adresu.

Úhrada objednávky

Cena zadané objednávky je splatná do 10 dnů od jejího zadání objednatelem a zároveň nejpozději 1 den před (prvním) dnem konání semináře uvedeného v příslušné objednávce. Cenu objednávky objednatel uhradí bankovním převodem. Veškeré potřebné údaje pro provedení platby objednatel obdrží prostřednictvím e-mailu na jím zadanou e-mailovou adresu; pro zajištění řádné identifikace platby je objednatel povinen do příkazu k platbě zadat variabilní symbol, který v pokynech obdržel.  Po připsání úhrady na bankovní účet ČIA obdrží objednatel e-mailem potvrzení spolu s účetním dokladem o provedené platbě.

Změny po uhrazení objednávky

V případě mimořádné události znemožňující účast na semináři osobě, která byla objednatelem přihlášena, může objednatel kontaktovat ČIA prostřednictvím e-mailové adresy prihlasky@cai.cz v předstihu sjednat účast jiné osoby (náhradníka) na uhrazeném semináři. S ohledem na dobu nezbytnou pro přípravu podkladů pro seminář, včetně vystavení osvědčení o jeho úspěšném absolvování pro konkrétní účastníky, je nutno účast náhradníka sjednat nejpozději 2 dny před (prvním) dnem konání semináře.

ČIA si vyhrazuje právo změnit z důvodu existence výjimečných okolností mimo jeho kontrolu místo konání, termín nebo část programu semináře, případně osobu přednášejícího u jednotlivých příspěvků. O každé takové změně ČIA objednatele neprodleně vyrozumí.

Úhrada za objednávku je nevratná, s výjimkou zrušení semináře ze strany ČIA. V případě zrušení semináře ČIA neprodleně vrátí objednateli veškeré úhrady, které v souvislosti se zrušeným seminářem od objednatele obdržel, na bankovní účet, ze kterého byly provedeny.

Objednávky učiněné objednatelem prostřednictvím portálu nejsou určeny k jejich dalšímu postoupení, prodeji či poskytování v rámci podnikání objednatele. Pokud objednatel toto ustanovení poruší, je ČIA oprávněn zrušit jím zadané objednávky, i pokud již byly uhrazeny, a odepřít mu přístup do portálu.

Účast na semináři

K účasti na semináři jsou oprávněny pouze osoby uvedené v řádné Smlouvě o účasti na tom kterém semináři a tato smlouva se stala zaplacením účinnou. V případě náhradníků bude účast na semináři umožněna pouze těm osobám, jejichž účast na semináři v pozici náhradníka výše uvedeným způsobem sjednána a ze strany ČIA potvrzena. Při prezenci bude každý účastník požádán o podpis na prezenční listině, na jehož základě obdrží materiály k semináři spolu s osvědčením o absolvování semináře.

Registrace v portálu

Portál umožňuje objednateli registraci, jejímž prostřednictvím je vytvořen uživatelský účet objednatele. Uživatelský účet slouží objednateli k usnadnění vyplňování formuláře při opětovném zadávání objednávek, obsahuje historii objednávek a umožňuje sledování jejich stavu. Údaje při registraci v portálu zadává objednatel a odpovídá za jejich správnost a aktuálnost. Registrace v portálu není povinná, není nezbytná k přihlášení na seminář a lze ji kdykoli zrušit, čímž bude uživatelský účet zcela smazán. Objednatel není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám.

Zpracování osobních údajů

V souvislosti s přihlašováním na semináře a provozem portálu ČIA v pozici správce zpracovává osobní údaje, které objednatel v portálu zadá, a to v rozsahu nezbytném k přihlášení na seminář, zadání objednávky, umožnění a zpracování úhrady ceny semináře, vydání dokladu o absolvování semináře, umožnění realizace semináře a případně umožnění vytvoření uživatelského účtu objednatele a práci v něm, rozhodne-li se objednatel provést registraci v portálu. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a platnou národní legislativou.

Bližší informace o zpracování osobních údajů, právech souvisejících s jejich zpracováním a osobě pověřence pro ochranu osobních údajů naleznete na webových stránkách ČIA v sekci Ochrana osobních údajů na adrese http://www.cai.cz/o-nas/ochrana-osobnich-udaju.aspx.

Závěrečná ustanovení

ČIA neodpovídá za jakoukoli újmu vzniklou objednateli, účastníkovi semináře nebo třetí straně v důsledku nesprávného postupu objednatele, zejména v podobě zadání nesprávných či nepravdivých údajů v portálu nebo chybné administrace úhrady ceny semináře. Současně ČIA neodpovídá za újmu způsobenou těmto osobám v souvislosti s jakýmkoli jednáním či opomenutím objednatele, účastníka semináře nebo třetí strany.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 20. 2. 2019. V případě nejasností či dotazů souvisejících se semináři ČIA, přihlašováním na semináře, provozem portálu nebo těmito obchodními podmínkami nás prosím kontaktuje prostřednictvím e-mailu prihlasky@cai.cz.